Thi công chống sét tại Trang Trại Nông nghiệp Dưa lưới Bình Thuận

04.08.2022